تفاوت سلول های گیاهی و جانوری

تفاوت یاخته‌های گیاهی و جانوری

برای تمایز یاخته‌های گیاهی و جانوری می‌توان تفاوتهای زیر را بررسی کرد:

  • تفاوتهای متابولیسمی
  • تفاوتهای ساختاری
  • تفاوتهای تقسیمی

همه  سلول بدن، با وجود شکل و اندازه های مختلف، دارای سه قسمت زیرند  :

1- پوسته ای که ورود و خروج مواد را تنظیم می کند .

2-هسته ای که دستور دادن انجام کار های مختلف را به سلول می دهد.

3-مقدار سیتو پلاسم (مخلوطی نیمه مایع از اجزا وذرات مختلف) که کار های سلول در درون آن صورت می گیرد.

 ساختمان سلول در جانداران مختلف فرق چندانی ندارد

(شباهت بین سلول جانوری و گیاهی)

 1-هردو دارای پوسته هستند ولی فرق بین آنها این است که سلول جانوریاین محافظ(مثل جلد کتاب )را ندارد ولی سلول گیاهی دارد .

2-در سلول گیاهی محل زخیره وجود دارد ولی در سلول جانوری وجود ندارد.

3-یکی از خصوصیات مشترک این سلول ها هسته ی آنها است ولی مکان بین آنها فرق دارد

     4 - و دیگری محل زخیره ی انرژی است

 اندازه وتعداد

اگر سلول های گونه ی خودمان را زیر یک میکروسکب بگذاریم متوجه تعداد زیاد آن میشویم. محاسبه نشان می دهد که تعداد سلول ها ی یک انسان متوسط حدود 60 میلیون میلیون است. سلول ها ی همه بک اندازه نیست ؛ بلکه بعضی درشت تر و برخی ریز تر از بقیه اند . اندازه ی سلول ها ی بدن بین 10/1میلی لیتر (سلول ها ی عصبی)،تا 100/1 میلی لیتر گلبولهای قرمز تغییر می کند .

(نام هریک از سلول ها و کا ر آنها)

1-  سلول لوز المعده: (ترشح)

2-  سلول دیواره ی روده : (جذب)

3-   سلول جنسی: (تولید مثل)

4- سلول ما هیچه: (حرکت)

5-  گلبول سفید: (دفاع)

6-    سلول شبکیه چشم : (گیرنده ی نور )

7-  گلبول قرمز : (انتقال گاز ها)

 

 

 

پرو تئین                          آب

چربی ها                                    نمک ها

قندها                             مقدار کمی مواد دیگر

بیشتر این مواد از چهار عنصر اکسیژن ((O هیدروژن ( H  ) و کربن ( C  ) و نیتروژن (‌N  ) تشکیل شده اند  . در سلولهای بدن انسان ،‌ مقدار این چهار عنصر به تنهایی بیشتر از 95 % است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + سیدجلال حیدری - ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/٢۱